Skip available courses

Available courses

 • Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności pracowników w szczególności z zakresu:

  - oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  - kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  - ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą,
  - postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

 • Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji do udzielania instruktażu wstępnego i stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy .

  W związku z § 11.5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zmiana Dz. U z 2005 r. Nr 116, poz. 972) instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

 • Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów szkół publicznych jak i prywatnych, gdzie obowiązuje Kodeks Pracy. Zawiera wiadomości z zakresu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy przez pracodawców, organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP.

 • Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół publicznych jak i niepublicznych, gdzie obowiązuje Kodeks Pracy. Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, a w szczególności w zakresie:  oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,  metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa dzieci oraz współpracowników,  kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp,  postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

 • CERTYFIKAT i dostęp do szkolenia tylko PLN 25,-

  Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat, przy czym pierwsze szkolenie okresowe osoby te odbywają w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

  Po ukończeniu szkolenia uczestnikowi wydawane jest zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP, identyczne jak w przypadku szkolenia stacjonarnego, ważne w całym kraju, honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy i inne organy nadzoru państwowego nad warunkami pracy.

  platnosci: Szkolenie Okresowe Dla Pracodawców I Osób Kierujących Pracownikami
 • CERTYFIKAT i dostęp do szkolenia tylko PLN 20,-

  Szkolenie adresowane jest do pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Po ukończeniu szkolenia uczestnikowi wydawane jest zaświadczenie o ukończenia szkolenia w dziedzinie BHP, identyczne jak w przypadku szkolenia stacjonarnego, ważne w całym kraju, honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy i inne organy nadzoru państwowego nad warunkami pracy.

  platnosci: Szkolenie Okresowe Dla Pracowników Administracyjno - Biurowych i innych
 • CERTYFIKAT i dostęp do szkolenia tylko PLN 30,-

  Szkolenie to jest przeznaczone dla pracowników, którzy zajmują się sprawami technicznymi w zakładzie (tworzą technikę lub ją organizują), a w szczególności dla:

  • projektantów,
  • konstruktorów,
  • technologów,
  • organizatorów produkcji.

  Pracownicy inżynieryjno-techniczni, z racji wykonywanego zawodu i pełnionych w zakładzie pracy funkcji, mają duży wpływ na kształtowanie warunków pracy i to nie tylko w swoim macierzystym zakładzie, ale również tam, gdzie znajdują się efekty ich pracy (obiekty budowlane, wyposażenie techniczne stanowisk pracy, technologie, organizacje pracy).

  Po ukończeniu szkolenia uczestnikowi wydawane jest zaświadczenie o ukończenia szkolenia w dziedzinie BHP, identyczne jak w przypadku szkolenia stacjonarnego, ważne w całym kraju, honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy i inne organy nadzoru państwowego nad warunkami pracy.

  platnosci: Szkolenie Okresowe Dla Pracowników Inżynieryjno-Technicznych
 • Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności pracowników w szczególności z zakresu:
  - oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  - kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  - ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą,
  - postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń. 

 • Sprawdź w jak przystępnej formie oferujemy szkolenia okresowe, które są realizowane nowoczesną metodą e-learningu.

  Guest access: Wersja pokazowa szkolenia